Bioregion / Strategia

Finansowanie

Finansowanie statutowej działalności Stowarzyszenia poprzez:

 • promocję i sprzedaż skonsolidowanego pakietu usług świadczonych przez firmy członkowskie SBW,
 • przychody z projektów podejmowanych w ramach klastra przez firmy tworzące powiązania w celu realizacji tychże przedsięwzięć.
Finansowanie działań badawczo-wdrożeniowych za pomocą grup roboczych skoncentrowanych na pozyskiwaniu dotacji. Przygotowanie wniosku każdorazowo przy merytorycznym udziale firm-członków Stowarzyszenia. Finansowanie rozwoju technologii, wynalazków i własności intelektualnej firm-członków Stowarzyszenia poprzez sieci Aniołów Biznesu, fundusze Venture Capital i Inkubatory.

Badania i rozwój
Stowarzyszenie wspiera: 
 • indywidualne projekty badawczo-rozwojowe firm,
 • wspólne projekty członków tworzących powiązania w celu opracowania i sprzedaży innowacyjnych technologii,
 • wykorzystanie dostępnej infrastruktury dla członków w celu optymalizacji procesów badawczych,
 • powstawanie konsorcjów z ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą.
Komercjalizacja
Stowarzyszenie zarządza komercjalizacją projektów badawczo-rozwojowych dzięki:
 • współpracy firm-członków Stowarzyszenia,
 • zbudowanej sieci ekspertów (naukowców) oraz brokerów i agentów,
 • stale rozwijajanej sieci inwestorów w Polsce i zagranicą,
 • uczestnictwu w działalności sieci instytucji wspierających wdrożenia np. Wielkopolskie Centrum Klasteringu, International Association of Science Parks itp.
Współpraca
Zarządzanie operacyjne SBW polega na:
 • działaniach promocyjnych Stowarzyszenia nakierowanych na przedstawienie potencjału współpracy, zakresu i jakości usług oraz technologii na sprzedaż,
 • przyjętych procedurach i standardach operacyjnych,
 • wdrożeniu "kodeksu dobrych praktyk" dotyczących współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 
Doskonałe zarządzanie w indywidualnych firmach osiągane poprzez ciągły wzrost kompetencji dzięki współpracy, wymianie doświadczeń i szkoleniom. 
Bieżące relacje pomiędzy Stowarzyszeniem a ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą, innymi klastrami, samorządami, sieciami Aniołów Biznesu i funduszy VC.

 Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci